Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě L.A.Style, provozovaného Evou Twardzikovou, sídlo firmy Dolní Marklovice 160, Petrovice u Karviné 735 72, IČO 69192553 "(dále jen prodávající)"

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek  www.lastyle.eu, Eva Twardziková, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou kupující – spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění. (dále jen „Eva Twardziková“).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY: 

Veškeré objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a s těmito souhlasí. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele a dále z jiných důvodů (např. objednací údaje jsou neúplné, zboží je poničeno, apod.). V těchto případech prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu. Pokud již zboží bylo zaplaceno, prodávající neprodleně převede částku zpět na účet kupujícího a to v nejbližší možné době. 
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. 

Potvrzení objednávky vč. podkladů pro platbu kupující obdrží emailem. V případě, že se tak nestane, kontaktujte mne prosím znovu. 

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. 
Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené pohledávky(neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY: 

Objednávky je možno bezplatně a bezdůvodně zrušit do 24 hodin emailem . 

Informace o postupu prodejce, kdy zjistí, že není schopen objednané zboží dodat nebo je schopen jej dodat pouze částečně : 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího lze ve výjimečných případech, a to pokud zboží není již dostupné od dodavatele nebo je zjištěna vada před odesláním. V tomto případě prodávající informuje kupujícího o vrácení platby na účet kupujícího popř. pomocí poštovní poukázky. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Platbu je kupující povinen uskutečnit do 5-ti kalendářních dní od uzavření KS (objednávky) na účet prodávajícího vedený u ČSOB , jehož číslo kupující obdrží obratem společně s potvrzením objednávky (ČSOB BANKA - ČÍSLO ÚČTU: 273466025 / 0300). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku po uplynutí této lhůty popř. aktualizovat cenu. Pokud mi v den objednávky napíšete, že byste platbu rádi provedli později, můžeme se domluvit na jiném termínu. 
Dodání zboží skladem Českou poštu nebo GLS obvykle do 5 dnů po připsání platby na účet. Poštovné je dáno u inzerce a je to pojištěný dopis nebo balíček. 

Po dohodě je možné i osobní předání, a to v místě bydliště prodávajícího. 

Lhůta pro dodání zboží na objednávku je do týdne u zboží,které je skladem v ČR od přijetí platby na účet. Z USA je tato doba dle zvoleného způsobu zaslání. Pouze v krajních případech se dodací lhůta prodlouží, a to z důvodu zadržení zásilky na celní kontrole. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 


V případě nespokojenosti kupujícího se zbožím má ze zákona právo jej do 14ti dnů doručit zpět prodávajícímu. 
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Zboží je nutno vrátit nepoužité, nepoškozené, v původním stavu, bez jakýchkoliv známek opotřebování či použití, se všemi původními nálepkami, štítky a visačkami, popř. s krabičkou, protiprachovým pytlíčkem,ap. byly -li součástí balení, popř. i dárkem, pokud byl součástí prodávaného zboží. Je možno jej zaslat poštou či kurýrem jako dopor. dopis, balík, ap. , ne jako DOBÍRKU! S pojištěním, neboť v případě ztráty za tuto ztrátu nenese prodávající jakoukoliv zodpovědnost. Dále je nutno se zkontaktovat s prodávajícím (e-mailem, nebo telefonicky) a sdělit mu, že zásilka byla odeslána a zda požaduje případnou výměnu zboží, nebo vrácení peněz, v tomto případě je nutno uvést číslo účtu pro vrácení částky, pokud jej nemá, tak adresu, kam bude zaslán šek České pošty. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na poštovné a balné jsou v plné výši hrazeny kupujícím. 


ZÁRUKA NA POUŽITÉ ZBOŽÍ: 

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na 
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo 
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a 
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se 
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v 
obecně v obchodních podmínkách 

ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD: 
Každá zásilka je před odesláním kontrolována a prověřována. 
Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta ze zákona 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Jestliže se u zboží při jeho používání projeví závada, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení. 
Záruka se nevztahuje na: 
VADY VZNIKLÉ BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM VÝROBKU A NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM. 
Postup při reklamaci: 
1) kupující kontaktuje prodávajícího o reklamaci emailem 
2) poté kupující zašle zboží pojištěné jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího a do zásilky uveďe důvod reklamace, adresu a telefon 


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. 
Zákony a předpisy: 
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

Reklamované zboží je možno zaslat poštou či kurýrem jako dopor. dopis, balík, ap. , ne jako DOBÍRKA! S pojištěním, neboť v případě ztráty za tuto ztrátu nenese prodávající jakoukoliv zodpovědnost. Dále je nutno se zkontaktovat s prodávajícím (e-mailem, nebo telefonicky) a sdělit mu, že zásilka byla odeslána a zda požaduje případnou výměnu zboží, nebo vrácení peněz, v tomto případě je nutno uvést číslo účtu pro vrácení částky, pokud jej nemá, tak adresu, kam bude zaslán šek České pošty. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na poštovné a balné jsou v plné výši hrazeny kupujícím. 


DÁRKY 
Pokud si koupíte zboží, ke kterému je přiložen dárek, nebo je-li tento dárek v akci či součástí inzerované věci a rozhodnete se ho do 14 dnů vrátit, vracíte zboží i s tímto dárkem. Dárek nemusíte vracet v případě uznané reklamace. 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT: 

Prodávající se zavazuje k ochraně osobních dat kupujícího, dále se zavazuje neposkytovat data třetím osobám. 

Informace o zboží, objednávky : 
Všechny informace o zboží, tj. o velikosti, materiálu a původu uvádím přímo v inzerátu a ručím za jejich správnost. Po dohodě je možné objednat jinou velikost, případně barvu, pokud je k dispozici. 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.